Ora-Hirsch-Pescovitz
Detroit Regional Chamber > Ora Pescovitz

Ora Hirsch Pescovitz, M.D.

President, Oakland University